เอกสาร/เงื่อนไขการเช่ารถ

เงื่อนไขการเช่ารถ

  1. ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  3. ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น

เอกสารการเช่ารถ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
  2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่